Którędy płynęła Wisła 1200 lat temu?

Wisła płynęła w przeszłości w podobnych obszarach, ale nieco inne koryto i bieg rzeki niż obecnie. W okresie 1200 lat temu, czyli w okresie VIII-XI wieku, trudno jest dokładnie określić bieg Wisły z powodu naturalnych zmian geograficznych, zmian koryta rzecznego oraz wpływu działalności ludzkiej na środowisko.

Wiadomo jednak, że Wisła istniała i płynęła przez obszar dzisiejszej Polski. Rzeka stanowiła ważny szlak handlowy i komunikacyjny dla ówczesnych ludów. Również różne plemiona i osady osiedlały się wzdłuż Wisły, wykorzystując jej zasoby naturalne.

Z biegiem lat i zmianami w topografii terenu oraz w wyniku interwencji człowieka, bieg Wisły mógł ulec pewnym modyfikacjom. W związku z tym, dokładne określenie trasy rzeki sprzed 1200 lat jest trudne, ale można przyjąć, że obszar Polski był częścią zasięgu działania rzeki Wisły w tamtym okresie.